beautytek studier

Studier
Studie Tyskland

Effektiviteten hos Beautytek terapin har utvärderats i en studie som utförts i Tyskland i mars och april under 2003. Olika fysiologiska
parametrar – kapillär hudperfusion, hudens elasticitet (Cutometer), High Resolution Ultrasound Imaging, Termografi och SELS – Surface
Evaluation Of Living Skin (ytevaluering av levande hud) test utfördes. Bland testämnena ökade den kapillära hudperfusionen med 30%, vågformigheten hos subhudlager som relaterar till en minskning av celluliter reducerades i medeltal med 30% och hudelasticiteten och slätheten ökade. Råhet, fjäll och rynkighet hos huden minskades. En större klinisk studie är planerad för att ordna med ytterligare bevis omkring effektiviteten hos Beautytek relaterad terapi.

The Beautytek Studio at Body Matters, London
Beautytek – studie: Sammanfattning av resultat

Mål
Studien planerades för att dokumentera och kategorisera resultat från beautytekterapier av en kundkrets i en klinik i London och för
att få en förståelse av effektiviteten av Beautytek terapin

Metod
Under studiens gång testades 55 kunder, 48 kvinnor och 8 män i tidsrummet mellan 2002 och 2003. Före den första behandlingen
och efter den 10/12 behandlingen togs det fotografier och resultatet utvärderades. Två frivilliga, en läkare och en sjuksköterska,
som inte var kopplade till Beautytek och en Beautytek terapeut företog utvärderingarna var för sig och oberoende av varandra.

Resultat
Totalt sett är graden av succé med Beautytekbehandlingarna 80%, enligt denna studie. Resultatet visar att vissa kroppsdelar svarar
fortare och att kundens kön, ålder, kroppsform och livsstil har en viss betydelse på de resultaten som uppnåtts med Beautytek terapin.

Resultatet i detalj (kategorier):

Studie Kunder Utmärkta till Medelgoda resultat

Studie                      Kunder                         Utmärkta till medelgoda resultat
Kön
män                              7                                                     71%
kvinnor                       48                                                     81%
totalt                          55                                                     80%

Behandling
mage                          23                                                     78%
höfter/säte                    8                                                     75%
ben                               5                                                     80%
ärr/bristnings- märken   3                                                     100%
bröst                           10                                                      80%
ansikte                         4                                                      75%

Ålder
20-35                          23                                                      74%
36-45                          18                                                       94%
46-60                          10                                                       80%
60+                              4                                                        75%

Livsstil
hälsosam livsstil          43                                                        81%
ohälsosam livsstil          6                                                        50%

Kroppsform
slank                           17                                                        89%
överviktig                     19                                                        68%

Bröst Kunder 10
tunga                           5                                                         80%
medel                          3                                                         100%
små                             1                                                          100%
män med kvinno
liknande bröst              1                                                           100%

Sammanfattning
Databasen över alla kunder som behandlades, i Beautytek studion Body Matters, i 2002-2003 analyserades.
Före den första behandlingen och efter 10/12 behandlingen togs bilder för att utvärdera resultatet av behandlingarna. Resultaten delades upp i tre huvudgrupper: utmärkt resultat (märkbar förbättring av form eller storlek), medelmåttigt resultat (noterbar förbättring men ingen dramatisk förändring) och dåligt resultat (litet eller inget resultat).
Kunder som hade 10 eller fler behandlingar inkluderades. Tre kunder som hade mindre än 10 behandlingar och uppnått ett utmärkt resultat inkluderades också. I allmänhet behövs det 10-12 behandlingar för att få ett långvarigt resultat. Kategorierna var kön, ålder, livsstil, medicinering och kroppsform. Information samlades och kategoriserades. Två frivilliga som inte var kopplade till Beautytek och en Beautytek terapeut utförde utvärderingarna separat och oberoende av varandra.

Resultat
• Totalt sett behandlade kliniken 55 kunder med 10 eller fler behandlingar. Resultatet utmärkt till medelgod fanns hos
   80 % av alla kunder: 71 % hos manliga kunder och 81 % hos kvinnliga kunder.
•  I behandlingskategorierna 78 % av 23 magar, 75 % av åtta höfter/säte, 80 % av fem ben, 100 % av 3 ärr och bristningsmärken,
   80 % av 10 bröst och 75 % av fyra ansiktskunder, uppnådde resultat som kunde klassificeras som utmärkta till medelgoda.
   Dessutom behandlades två frusna skuldror med utmärkt resultat, men bara en dokumenterades med fotografier.
   En kund med akne behandlades med ett utmärkt resultat.
•  I ålderskategorin hade 74 % av alla kunder i åldern 20-35,
    94 % av alla kunder i åldern 36-45, 80 % av alla kunder i åldern 46-60 och 50 % av alla kunder i åldern 60+ utmärkta till
    medelgoda resultat.
•  Livsstilskategorin visade att 81 % av kunderna som hade en sund livsstil men bara 50 % av kunderna som förde en
    ohälsosam livsstil erhöll utmärkta till medelgoda resultat.
•  I kategorin kroppsform av de 17 kunder som kunde anses för slanka, hade 89 % utmärkta till medelgoda resultat. 19 av
   kunderna var överviktiga och 68 % av dem hade utmärkta till medelgoda resultat. Bättre resultat sågs i kategorin för de
   kraftigt överviktiga (83 %) än i gruppen för de lätt till moderat överviktiga (62 %).
•  För bröstkunderna kategoriserades bröstens storlek som tunga, medelstora och små. 80 % av de med tunga bröst och
   100% av de med medelstora och små bröst visade utmärkta till medelgoda resultat.
•  Endast tre av kunderna förklarade att de var medicinerade, en av dem hade ett utmärkt resultat och två dåligt resultat. 

Slutsatser
Generellt, är graden av succé med Beautytek behandlingar 80%, enligt studien. För olika kroppsdelar erhölls utmärkta till medelgoda
resultat i 75%-100% av alla kunder. Kundernas kön, ålder, kroppsform, och livsstil hade en viss inverkan på det resultat som erhölls från
Beautytek behandlingarna. Kvinnliga kunder hade 10% bättre resultat än manliga kunder. Åldersgruppen 36-45 hade den högsta
andelen av procentuell förbättring. För kunder över 60 år hade bara 50% utmärkta till medelgoda resultat. Slankare kunder hade de
bästa resultaten i denna studie, följt av kraftigt överviktiga och därefter lätt till moderat överviktiga. Endast 33% av kunder med
päronformad kropp hade utmärkta till medelgoda resultat vid behandling av höfter/bakdel. En hälsosam livsstil ökar fördelarna av
Beautytek terapin, medan kunder som lever en ohälsosam livsstil hade ett resultat som låg under medel. Kategorin medicinering gav
inga belägg eftersom endast tre kunder sade att de var på medicinering medan många av de kvinnliga kunderna i realiteten
kan ha varit medicinerade med preventivmedel. Majoriteten av kunderna i The Beautytek Studio in Body Matters databasen fick
ett substantiellt utbyte från terapi med Beautytek.

The Beautytek Studio at Body Matters, London

Beautytek – studie: Sammanfattning av resultat

Mål
Studien planerades för att dokumentera och kategorisera resultat från beautytekterapier av en kundkrets i en klinik i London och
för att få en förståelse av effektiviteten av Beautytek terapin

Metod
Under studiens gång testades 55 kunder, 48 kvinnor och 8 män i tidsrummet mellan 2002 och 2003. Före den första behandlingen
och efter den 10/12 behandlingen togs det fotografier och resultatet utvärderades. Två frivilliga, en läkare och en sjuksköterska,
som inte var kopplade till Beautytek och en Beautytek terapeut företog utvärderingarna var för sig och oberoende av varandra.

Resultat
Totalt sett är graden av succé med Beautytekbehandlingarna 80%, enligt denna studie. Resultatet visar att vissa kroppsdelar svarar
fortare och att kundens kön, ålder, kroppsform och livsstil har en viss betydelse på de resultaten som uppnåtts med Beautytek terapin.

Sammanfattning
Databasen över alla kunder som behandlades, i Beautytek studion Body Matters, i 2002-2003 analyserades. Före den första behandlingen
och efter 10/12 behandlingen togs bilder för att utvärdera resultatet av behandlingarna. Resultaten delades upp i tre huvudgrupper:
utmärkt resultat (märkbar förbättring av form eller storlek), medelmåttigt resultat (noterbar förbättring men ingen dramatisk förändring)
och dåligt resultat (litet eller inget resultat). Kunder som hade 10 eller fler behandlingar inkluderades. Tre kunder som hade mindre än
10 behandlingar och uppnått ett utmärkt resultat inkluderades också. I allmänhet behövs det 10-12 behandlingar för att få ett långvarigt resultat.
Kategorierna var kön, ålder, livsstil, medicinering och kroppsform. Information samlades och kategoriserades.
Två frivilliga som inte var kopplade till  Beautytek och en Beautytek terapeut utförde utvärderingarna separat och oberoende av varandra.

Resultat
Totalt sett behandlade kliniken 55 kunder med 10 eller fler behandlingar. Resultatet utmärkt till medelgod fanns hos 80 % av alla kunder: 71 % hos manliga kunder och 81 % hos kvinnliga kunder. I behandlingskategorierna 78 % av 23 magar, 75 % av åtta höfter/säte, 80 % av fem ben,

100 % av 3 ärr och bristningsmärken, 80 % av 10 bröst och 75 % av fyra ansiktskunder, uppnådde resultat som kunde klassificeras som utmärkta till medelgoda.
Dessutom behandlades två frusna skuldror med utmärkt resultat, men bara en dokumenterades med fotografier.
En kund med akne behandlades med ett utmärkt resultat.
I ålderskategorin hade 74 % av alla kunder i åldern 20-35, 94 % av alla kunder i åldern 36-45, 80 % av alla kunder i åldern 46-60 och
50 % av alla kunder i åldern 60+ utmärkta till medelgoda resultat.
Livsstilskategorin visade att 81 % av kunderna som hade en sund livsstil men bara 50 % av kunderna som förde en ohälsosam livsstil
erhöll utmärkta till medelgoda resultat.
I kategorin kroppsform av de 17 kunder som kunde anses för slanka, hade 89 % utmärkta till medelgoda resultat. 19 av kunderna var
överviktiga och 68 % av dem hade utmärkta till medelgoda resultat. Bättre resultat sågs i kategorin för de kraftigt överviktiga (83 %)
än i gruppen för de lätt till moderat överviktiga (62 %).
För bröstkunderna kategoriserades bröstens storlek som tunga, medelstora och små. 80 % av de med tunga bröst och 100% av de med
medelstora och små bröst visade utmärkta till medelgoda resultat.
Endast tre av kunderna förklarade att de var medicinerade, en av dem hade ett utmärkt resultat och två dåligt resultat.

Slutsatser
Generellt, är graden av succé med Beautytek behandlingar 80%, enligt studien. För olika kroppsdelar erhölls utmärkta till medelgoda
resultat i 75%-100% av alla kunder. Kundernas kön, ålder, kroppsform, och livsstil hade en viss inverkan på det resultat som erhölls från
Beautytek behandlingarna. Kvinnliga kunder hade 10% bättre resultat än manliga kunder. Åldersgruppen 36-45 hade den högsta andelen av procentuell förbättring. För kunder över 60 år hade bara 50% utmärkta till medelgoda resultat. Slankare kunder hade de bästa resultaten i denna studie, följt av kraftigt överviktiga och därefter lätt till moderat överviktiga.
Endast 33% av kunder med päronformad kropp hade utmärkta till medelgoda resultat vid behandling av höfter/bakdel. En hälsosam livsstil ökar fördelarna av Beautytek terapin, medan kunder som lever en ohälsosam livsstil hade ett resultat som låg under medel.
Kategorin medicinering gav inga belägg eftersom endast tre kunder sade att de var på medicinering medan många av de kvinnliga kunderna i
realiteten kan ha varit medicinerade med preventivmedel.
Majoriteten av kunderna i The Beautytek Studio in Body Matters databasen fick ett substantiellt utbyte från terapi med Beautytek.

Rulla till toppen